بچه ما 25 روزشه شیر مادر میخوره. خیلی بی قراره، خیلی نفخ داره. چکار کنیم؟