سلام

من تخمک های ضعیف دارم و باردار نمی شم. البته یک بارداری به صورت طبیعی داشتم ولی برای بارداری دوم مشکل پیدا کردم. لطفا راهنمایی کنید خیلی نا امید شدم.