آیا پوسیدگی دندان شیری روی دندان دائمی هم تاثیر میگذاره؟
با تشکر از لطف شما