من 9 پریود شدم 14 تموم شدم زمان تخمک گذاری من کی هست؟ از کیت هم استفاده میکنم یه خط پررنگ و یکی کمرنگ ظاهر میشه خواهشا کمکم کنید لطفا دلم خیلی بچه میخواد میخوام همین بار اول باردار شم.