سلام

من ۵ روزی. پریودیم عقب افتاد. و فردای شبی که نزدیکی داشتم، پریود شدم. تا غروب خونریزی خیلی کم بود، روز دوم زیاد و روز سوم. کاملا قطع شد. .که خیلی عجیب بود‌

این یعنی پریودی بود؟